Log ind

Medlemsvillkor

§1. Medlemskapet

Medlemskapet är personligt och kan inte användas av någon annan än medlemmen själv. För att kunna fastställa medlems identitet har medlemmens personuppgifter lagrats i en databas som bara LOOP:s medarbetare har tillgång till. Ändringar av persondata, som exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m. ska omgående meddelas till LOOP. Förnyelse av kreditkortsnummer, m.m. kan ske via Login på loopfitness.se. Medlemmen kan träna fritt i alla LOOP Fitnesscenter, såvida inte annat anges i abonnemanget.

LOOP använder medlemmens kontaktuppgifter för att skicka meddelanden, inklusive digitala meddelanden via e-post och SMS, gällande medlemskapet och eventuella uteblivna betalningar av detsamma. När det gäller uteblivna betalningar kan LOOP använda partner och underleverantörer som också kommer att kunna kontakta medlemmen i detta avseende.

§2. Åtkomstkontroll

En medlem måste använda det gällande tillgångsmedlet vid varje tillfälle för att få tillgång till centret. Om medlemmen inte får tillgång till centret kan en medarbetare på LOOP kontaktas. Medlem som misstänker att annan/andra felaktigt fått tillgång till centret med medlemmens tillgångsmedel ska omgående kontakta LOOP, som kommer att spärra personens tillgångsmedel och ersätta det utan extra kostnad. Under obemannade öppettider kan KIDZ-medlemmar endast logga in tillsammans med en vårdnadshavare.

§3. Varaktighet

Löpande medlemskap fortsätter till dess det sägs upp enligt §8. Kontantmedlemskap kan inte sägas upp, men avslutas automatiskt vid utgången av den period som det betalats för. Det är inte möjligt att få delvis eller full återbetalning för förbetalda medlemskap. Vid köp av abonnemang via distansförsäljning (köp som inte gjorts på centret) har medlemmen en 14-dagars ångerrätt från dagen då köpet gjordes. Ångerrätten upphör dock så fort medlemmen tar abonnemanget i bruk.

§4. Registrering och betalning

Vid skapande av löpande medlemskap registreras avtalet för löpande betalning. Första abonnemangsperioden samt eventuell startavgift betalas vid registreringen. Därefter dras månadsavgiften automatiskt från medlemmens kreditkort var 30:e dag. Varje betalning är föremål för den gällande administrationsavgiften. Kvitto på registrering och abonnemangsavtal skickas ut via e-post. När ett kontantmedlemskap skapas betalas medlemskapet och eventuell startavgift för hela avtalsperioden på en gång. Medlemskap där priset reducerats på grund av medlemmens ålder (KIDZ och TEEN), ändrar automatiskt prisgrupp när medlemmens ålder överstiger åldersgränsen för den nuvarande prisgruppen.

§5. Sen betalning

Om den löpande medlemsavgiften inte betalas vid avtalad tidpunkt kommer medlemmens tillgång till centret stängas av och påminnelseavgifter, inkassoavgifter samt ränta debiteras enligt lag. LOOP förbehåller sig rätten att överlämna utestående fordran till inkasso. Samtidigt anses medlemskapet vara uppsagt, såsom om medlemmen själv hade sagt upp det. Härefter gäller standardvillkoren under uppsägningstiden, som beskrivs i §8. Nästföljande periods betalning förfaller dock omedelbart pga. brott mot medlemsavtalet.

§6. Prisändringar

Prisändringar meddelas på anslag i centren och via e-post senast 30 dagar innan prisändringarna träder i kraft.

§7. Frysa medlemskap

Medlemskap kan frysas genom att personligen komma in till centret eller genom att skicka e-post till centret. Frysning av medelmskap träder i kraft från den dag frysning av medlemsskap begärs. Frysning av medlemskap ges med minst 30 dagar och längst med 180 dagar. Det går endast att frysa medlemsskap i perioder om 30 dagar. Priset för att frysa medlemskapet är SEK 10 kr per 30 dagar. Till varje betalning tillkommer gällande administrationsavgift. Ett medlemskap kan inte sägas upp under tid då medlemskapet är fruset, liksom det inte heller är möjligt att frysa medlemsskap under löpande uppsägningstid. För medlem som önskar säga upp sitt medlemskap medan det är fruset ska frysning av medlemskapet avbrytas. Samtidigt är det inte möjligt att frysa medlemskapet under uppsägningstiden.

§8. Uppsägning av löpande medlemskap

Löpande medlemskap kan sägas upp skriftligt eller genom att komma personligen till centret. Efter uppsägning, kommer medlemmen alltid att debiteras nästkommande abonnemangsavgift. Härefter kommer inga ytterligare avgifter att debiteras. Du kan självklart fortsätta din träning under hela uppsägningstiden. Uppsägning måste ske genom e-post eller genom att personligen komma till centret. E-post ska skickas till centret där du är registrerad. Centrets e-post hittar du på www.loopfitness.se under det specifika centret. E-posten måste inkludera namn, adress och inloggningsuppgifter. Uppsägningen är registrerad vid mottagandet av ett mottagningskvitto via e-post från centret. I händelse av oenighet gällande uppsägningen, åvilar det medlemmen att visa upp ett mottagningskvitto härför.

§9. Minimiålder

Minimiåldern för att träna på LOOP är 15 år, såvida inte LOOP KIDZ för 8-14 åringar erbjuds i ditt lokala gym. LOOP KIDZ medlemmar 8-11 år får endast träna tillsammans med en vuxen (>18 år). 12-14-åringar får träna utan en vuxen under bemannade öppettider. Utanför bemannade öppettider, får barn 8-14 år endast träna tillsammans med en vuxen medlem som loggar in sig först. Medlemmar i LOOP KIDZ får enbart använda maskiner som är ägnade för barn i åldern 8-14 år.

§10. Hälsotillstånd och personskada

All träning sker på eget ansvar och egen risk. Medlem bär själv ansvar för att vara i ett hälsotillstånd som tillåter deltagande i aktiviteter på LOOP. LOOP rekommenderar därför att du, om du är osäker, konsulterar läkare innan du påbörjar träning. LOOP tar inte heller ansvar för en personskador på medlem till följd av olycka eller annan/andra besökares handlingar eller felaktiga/olämpliga handlingar.

§11. Värdesaker

LOOP rekommenderar att alla värdesaker förvaras i ett låst skåp under träningen. LOOP tar inget ansvar för förlust på grund av stöld eller skada på egendom.

§12. Ordningsregler

Alla förstagångstränare ska konsultera en instruktör innan träningen påbörjas. Angivna ordningsregler och instruktioner som ges av LOOPs personal ska alltid följas. Under träningen ska medlem bära kläder som inte anses stötande för andra medlemmar. Vidare är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att bära löst sittande halsdukar etc.. Det är inte tillåtet att träna i utomhusskor. Utrustning och faciliteter ska rengöras allteftersom träningen fortskrider. Centret är ett rökfritt område. Tillämpliga riktlinjer för rengöring och god hygien ska följas. Det är inte tillåtet att använda LOOPs faciliteter utan ett giltigt medlemskap och det är inte heller tillåtet att flera personer använder ett och samma medlemskap. Överträdelser medför en kontrollavgift (för närvarande 1 000 kr) för varje delaktig person.

§13. Minderåriga medlemmar

Om en person är under 18 år eller omyndig kan ett medlemskap endast erhållas med ett skriftligt godkännande från medlemmens vårdnadshavare eller förmyndare. Registrering av en minderårig/omyndig medlem kan enbart göras personligen i ett LOOP center. I händelse av utebliven betalning eller skuld till LOOP, svarar vårdnadshavaren/förmyndaren för hela beloppet såsom för egen skuld.

§14. Uteslutning av medlem

LOOP kan när som helst - och utan angivande av grund - säga upp medlemsavtal med omedelbar verkan. I sådant fall återbetalas alla outnyttjade förbetalningar. Vid grovt brott mot medlemsvillkoren, såsom dopning eller utlåning av PIN-kod, kommer ingen återbetalning att ske av vad slag det vara må, och LOOP förbehåller sig rätten att kräva in utestående avgifter.

§15. Ändring av medlemsvillkoren

Ändring av medlemsvillkor LOOP äger rätt att göra sedvanliga ändringar i gruppaktiviteter, lokaler, utrustning och öppettider med två veckors varsel genom anslag i LOOP. Övriga medlemsvillkor kan ändras utan varsel.

§16. Återbetalning

Om du har pengar tillgodo hos LOOP kommer du som huvudregel att bli ersatt detta belopp i form av medlemsdagar i ditt framtida medlemskap och du kommer således inte att ha möjlighet att få sådana belopp utbetalde i kontanter innan ditt medlemskap upphör. Om ditt medlemskap har upphört kommer eventuella fordringar att överföras elektroniskt via kontoöverföring till ett svenskt bankkonto.

§17. Klagomål, tvist och laga domstol

Vill du framföra klagomål om en produkt eller tjänst som köpts hos LOOP kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvist till domstol.

Tvister som inte kan lösas i godo ska avgöras av svensk domstol, om inte annat följer av tvingande regler.